Publicita

Vzájomne prospešnú komunikáciu medzi vedeckou a podnikateľskou sférou umožnila Trans Tech Burza, ktorú 11. – 12. novembra v Bratislave organizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR a SAV. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá bola aj jedným zo spoluorganizátorov podujatia, zastupoval rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prorektor pre vedu a…
Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a zástupca výrobcov biopalív na Slovensku a členov Združenia pre výrobu a využitie biopalív Ing. Róbert Spišák, PhD., podpísali 28. novembra  v Bratislave Memorandum o porozumení a spolupráci pri riešení projektov v oblasti agrobiológie, bioenergie, biotechnológií, progresívnych technológií v poľnohospodárstve a potravinárstve.Obe…
Slovenská poľnohospodárska univerzita v partnerstve s Univerzitou Konštantína Filozofa a Ústavom genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre vybuduje do dvoch rokov komplexné inovačné a výskumné centrum zamerané na oblasť agrobiológie, agroekológie, biotechnológií, bioenergetiky a bioekonomiky. Projekt bol predložený v rámci operačného programu Výskum a vývoj, prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja, opatrenie 2.2 Prenos poznatkov…
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech podpísali v pondelok 15. apríla 2013 na pôde rezortu školstva minister Dušan Čaplovič a rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  Výskumné centrum AgroBio Tech bude ďalším z výskumných univerzitných projektov realizovaných z finančných prostriedkov…
Na SPU v Nitre sa 17. júna uskutočnilo stretnutie zástupcov JRC (Joint Research Centre of the European Commission) - Spoločného výskumného centra Európskej komisie v Bruseli, prof. Vladimíra Šuchu, zástupcu generálneho riaditeľa a Guya Van den Eedeho, vedúceho oddelenia bioekonomiky a kontaktnej osoby z JRC pre projekt AgroBio Tech, s expertmi z SPU, UKF a Ústavu genetiky…