Aktivita 1.1

Číslo a názov aktivity1.1 Rekonštrukcia pavilónu M
Názov špecifického cieľa1. Vybudovanie pracoviska komplexného výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho centra na SPU v Nitre
Cieľ aktivity

Cieľom realizácie aktivity je rekonštrukcia (dostavba a stavebné úpravy) budovy komplexného inovačného a kompetenčného centra aplikovaného výskumu a vývoja a vybavenie budovy IKT a kancelárskym nábytkom.

Opis aktivity

Funkcia – Realizáciou aktivity 1.1 sa zabezpečí rekonštrukcia existujúcej budovy (pavilónu „M“), čím sa vytvoria podmienky pre umiestnenie navrhovanej dispozície výskumných, laboratórnych, kancelárskych, sociálnych priestorov a technického zázemia pripravovaného komplexného inovačného a kompetenčného centra aplikovaného výskumu a vývoja.


Metóda – Stavebné práce budú realizované v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a príslušnými náležitosťami žiadosti o NFP. Dodávateľ realizácie predmetnej rekonštrukcie a vybavenia budovy bude vybraný formou verejného obstarávania v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní. Úspešnú realizáciu aktivity a jej súlad so žiadosťou o NFP zabezpečia poverené zodpovedné a kompetentné osoby. Súčasťou aktivity v realizačnej fáze projektu je stavebný dozor a autorský dozor stavby.


Výstup – Predmetnou aktivitou sa zrealizujú projektom navrhované stavebné objekty SO-01 až SO-09, kde dominantným stavebným objektom (SO-02) je budova Regionálneho centra aplikovaného výskumu. Súčasťou projektu je tiež realizácia prevádzkového súboru PS-01, ktorou sa zabezpečí systém meracej a regulačnej techniky.

Zodpovedná osoba

Stavebný dozor (funkcia bude obsadená v priebehu realizácie projektu na základe verejného obstarávania).
Autorský dozor projektanta.
Časť stavebná: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Časť IKT: RNDr. Peter Škrovina

Odborní pracovníci

Stavebný dozor bude spolupracovať s technickým odborným dozorom SPU – doc. Ing. Ľubošom Moravčíkom, PhD., ktorý je autorizovaným stavebným inžinierom Slovenskej komory stavebných inžinierov pre oblasti stavebných konštrukcií a statiky stavieb.
Časť IKT: RNDr. Peter Škrovina

Očakávaný dosah aktivity

Prospech z kvalitnejšej vedecko-výskumnej činnosti budú mať výskumní pracovníci a doktorandi SPU, ktorí budú pracovať v rekonštruovanej budove. Realizácia aktivity sa prejaví v zlepšení pracovných podmienok výskumných pracovníkov a technického personálu univerzity. Zabezpečením optimálnych nákladov na prevádzku hlavného stavebného objektu sa minimalizujú potrebné finančné zdroje. Vytvorené podmienky pre špičkový výskum pozitívne ovplyvnia pracovnú výkonnosť, efektívne využívanie pracovného času ako aj atraktívnosť zamestnania v zrealizovanom centre výskumu.

More in this category: Aktivita 1.2 »