Aktivita 1.2

Číslo a názov aktivity1.2 Stavebné úpravy pavilónu Q
Názov špecifického cieľa1. Vybudovanie pracoviska komplexného výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho centra na SPU v Nitre
Cieľ aktivity

Cieľom realizácie aktivity sú komplexné stavebné úpravy jestvujúcej budovy a rekonštrukcia priľahlých vnútroareálových inžinierskych sietí (elektrickej energie a vodovodu). Rekonštruovaný objekt s tromi vybudovanými laboratóriami (laboratórium splynovania biomasy, laboratórium analýzy biomasy pre bioenergetiku a laboratórium bioenergetických zdrojov) tvorí integrálnu súčasť komplexného inovačného a kompetenčného centra aplikovaného výskumu a vývoja pri SPU v Nitre.

Opis aktivity

Funkcia – Realizáciou aktivity 1.2 sa zabezpečí rekonštrukcia existujúcej budovy (laboratórnych priestorov v areáli pavilónu „Q“), čím sa vytvoria podmienky pre umiestnenie projektovo navrhovanej dispozície výskumných, laboratórnych, kancelárskych, sociálnych priestorov a technického zázemia a súčasne sa zabezpečí napojenie jednotlivých priestorov na inžinierske siete - elektrickú sieť a vnútroareálový vodovod a kanalizáciu.  Rekonštruované priestory budú integrálnou súčasťou  pripravovaného komplexného inovačného a kompetenčného centra aplikovaného výskumu a vývoja. 


Metóda – Stavebné práce budú realizované v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a príslušnými náležitosťami žiadosti o NFP. Dodávateľ realizácie predmetnej rekonštrukcie bude vybraný formou verejného obstarávania v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní. Úspešnú realizáciu aktivity a jej súlad so žiadosťou o NFP zabezpečia poverené zodpovedné a kompetentné osoby. Súčasťou aktivity v realizačnej fáze projektu je stavebný dozor, technický dozor SPU a autorský dozor projektanta stavby.

Zodpovedná osoba

Stavebný dozor (funkcia bude obsadená v priebehu realizácie projektu na základe verejného obstarávania).
Autorský dozor projektanta.
doc.Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.

Odborní pracovníci

Stavebný dozor bude spolupracovať s technickým odborným dozorom SPU – doc. Ing. Ľubošom Moravčíkom, PhD., ktorý je autorizovaným stavebným inžinierom Slovenskej komory stavebných inžinierov pre oblasti stavebných konštrukcií a statiky stavieb.

Očakávaný dosah aktivity

Prospech z kvalitnejšej vedecko-výskumnej činnosti budú mať výskumný pracovníci a doktorandi SPU, ktorí budú pracovať v rekonštruovanej budove. Realizácia aktivity sa prejaví v zlepšení pracovných podmienok výskumných pracovníkov a technického personálu univerzity. Zabezpečením optimálnych nákladov na prevádzku hlavného stavebného objektu sa minimalizujú potrebné finančné zdroje. Vytvorené podmienky pre špičkový výskum pozitívne ovplyvnia pracovnú výkonnosť, efektívne využívanie pracovného času ako aj atraktívnosť zamestnania v zrealizovanom centre výskumu.