Aktivita 1.5

Číslo a názov aktivity1.5 Aplikovaný výskum v agrobiológii a rastlinnej produkcii
Názov špecifického cieľa1. Vybudovanie pracoviska komplexného výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho centra na SPU v Nitre
Cieľ aktivity

Aktivita  bude riešená prostredníctvom dvoch cieľov:
A. Vytvorenie  materiálno-technického bázy pre aplikovaný výskum   v agrobiológii a rastlinnej produkcii
B. Aplikovaný výskum  v agrobiológii a rastlinnej produkcii

Opis aktivity

A. Vybudovanie materiálno-technickej bázy
Funkcia
Účelom je  vytvorenie základných materiálno-technických podmienok pre zriadenie nových, doteraz neexistujúcich špecializovaných laboratórií s unikátnym prístrojovým vybavením v rámci budovania   Regionálneho výskumného, kompetenčného a inovačného  centra na SPU v Nitre ako základnej infraštruktúry pre realizáciu aplikovaného výskumu a vývoja  formovaním aktívnych vedecko-výrobných združení a inkubátorov  s  účinnejšou kooperáciou s praxou pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti Nitrianskeho regiónu v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja s vytváraním nových pracovných príležitosti a zvýšením kvality ľudského potenciálu v oblastiach:
a)    potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo,  bioekonomika;
b)    zdravie a demografické zmeny;
c)    bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia;
d)    opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie zdrojov a suroviny;
Vstupy
Aktivitou sa účelne a účinne nadviaže a využije   vytvorené materiálno-technické zázemie a doterajšia činnosť Excelentného centra pre ochranu a využitie agrobiodiverzity zriadeného pri  Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov riešením projektov v rámci  operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Aktivita bude realizovaná vo vzájomnej spolupráci odborných pracovísk a výskumných kolektívov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Fakulty európskych štúdii a regionálneho rozvoja a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavu genetiky a biotechnológii SAV v integrálnom prepojení s agropotravinárskou praxou a poprednými výskumnými a vzdelávacími pracoviskami  na národnej a medzinárodnej úrovni.
V aktivite sa využijú skúsenosti poznatky a výsledky dosiahnuté výskumnými pracoviskami a kolektívmi za doterajšie obdobie pri  budovaní komplexného výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho centra v pôsobnosti SPU v Nitre realizáciu vedy,  základného a aplikovaného výskumu, vývoja v súlade s pripravovanou stratégiou rozvoja vedy a výskumu EU Horizont 2020. Riešením aktivity sa zabezpečí technický rozvoj pre vzdelávanie a centrum pre transfer poznatkov pre odbornú verejnosť a sociálno-ekonomický rozvoj regiónu.
Do pripravovaného Komplexného výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho centra bude účelne začlenené aj  Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej produkcii vybavené prístrojmi, zariadeniami a softvérom v hodnote cca 120 000 €, obstaraným v rámci projektu ITEPAg (ITMS 26220220014, operačný program Výskum a vývoj, doba riešenia  2009 - 2012). Ide predovšetkým o pôdny konduktomer, aktívny senzor DPZ, GPS manuálny odoberač pôdnych vzoriek, automatický mobilný odoberač pôdnych vzoriek, manuálny odoberač pôdnych vzoriek, teplotná a vlhkostná komora, laboratórne vybavenie. Súčasne bude možné využiť  vybavenie pre poľné overenie inovatívnych technológií ako: RTK autopilot, autopilot s presnosťou ± 30cm ako aj softvérové nástroje: geografický informačný systém, Matlab, Statistica.
Metóda realizácie aktivity:
Pre zabezpečenie  realizácie cieľov aktivity sa zabezpečí
a)    formovanie stratégie budovania inštitucionálnych kapacít pre riešenie výskumnej a vývojovej činnosti vo forme špecializovaných laboratórií a ich prístrojového vybavenia;
b)    príprava štatútov a orientácie špecializovaných laboratórií pre riešenie výskumných a vývojových projektov na národnej a medzinárodnej úrovni;
c)    príprava koncepcií výskumných pracovísk a kolektívov pre riešenie aktuálnych problémov na základe integrovaného výskumu a vývoja hlavne formou aplikovaného výskumu;
d)    príprava systémových opatrení pre prechod odborných pracovísk a fakúlt na dosiahnutie vyššieho stupňa  univerzity výskumného typu  s aktívnym prepojením daných činnosti s odbornou prípravou študentov vo vzdelávacom procese;
e)    reorganizácia výskumných kolektívov na riešenie aktuálnych problémov v aktívnej spolupráci s výskumnými, vývojovými a výrobnými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni;
f)    vytváranie národných a medzinárodných výskumných a vývojových sieti z tématických oblastí s aktívnym  začleňovaním sa  odborných pracovísk a kolektívov  do ich činností;  
Výstup:
Riešením aktivity projektu sa zabezpečí vytvorenie základných materiálno-technických podmienok pre zriadenie nových, doteraz neexistujúcich špecializovaných laboratórií pre realizáciu aplikovaného výskumu s unikátnym prístrojovým vybavením:
1.1    Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín
1.2    Laboratórium výživy rastlín a ionomiky
1.3    Laboratórium explantátových kultúr
1.4    Laboratórium špeciálnych semenárskych metód
1.5    Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií
1.6    Laboratórium experimentálnej botaniky
1.7    Laboratórium aplikovanej ekológie
1.8    Laboratórium modelovania urbanizovaného prostredia a krajiny
1.9    Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej produkcii
Spoločné laboratória

B. Aplikovaný  výskumu v agrobiológii a rastlinnej produkcii
Účel:
Účelom aktivity je zabezpečovanie výskumných a vývojových aktivít formou riešenia projektov na národnej a medzinárodnej úrovni v rámci zriadeného Regionálneho výskumného, kompetenčného a inovačného  centra na SPU v Nitre s  účinnejšou kooperáciou so spoločenskou  praxou pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti Nitrianskeho regiónu v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja s vytváraním nových pracovných príležitosti a zvýšením kvality ľudského potenciálu v oblastiach:
a)    potravinová bezpečnosť,
b)     udržateľné poľnohospodárstvo,
c)     bioekonomika;
d)    zdravie a demografické zmeny;
e)    bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia;
f)    opatrenia na ochranu klímy,
g)    účinné využívanie zdrojov a suroviny;

Vstupy:
a)    Zriadenie špecializované laboratória s unikátnym prístrojovým a technickým vybavením pre realizáciu experimentálnych aktivít.
b)    Skúsenosti, poznatky a výsledky dosiahnuté výskumnými pracoviskami a kolektívmi za doterajšie obdobie z riešenia výskumných a vývojových projektov;
c)    Vytvorené partnerstvá výskumných kolektívov s výskumnými, vzdelávacími, výrobnými a inými pracoviskami na národnej a medzinárodnej úrovni pre spoločné riešenie aktuálnych problémov  v súlade s pripravovanou stratégiou rozvoja vedy a výskumu EU Horizont 2020.
d)    Vytvorené materiálno-technické zázemie a doterajšia činnosť Excelentného centra pre ochranu a využitie agrobiodiverzity zriadeného pri  Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov riešením projektov v rámci  operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
e)    Integrácia výskumného potenciálu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity s výskumným potenciálom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavom genetiky a biotechnológii SAV v integrálnom prepojení s agropotravinárskou praxou a poprednými výskumnými a vzdelávacími pracoviskami  na národnej a medzinárodnej úrovni.
Metódy
1.1 Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín
a)    Hodnotenie a skríning genotypov poľnohospodárskych i lesných druhov rastlín pre podmienky klimatickej zmeny na základe dynamiky zmien primárnych procesov tvorby biomasy a komplexných znakov fenotypu (rast, vývin, WUE, vlastnosti koreňa, architektúra nadzemnej časti, listová plocha, asimilačné pigmenty, prvky úrody a pod.) meraných ekofyziologickými metódami a technológiou automatizovaného snímania a 3D zobrazovania.
b)    Poskytnutie fyziologických selekčných kritérií pre oblasť šľachtenia plodín na produktivitu, kvalitu produkcie a zvýšenú odolnosť voči faktorom klimatickej zmeny, ako aj jednoduchých kritérií pre farmárov využiteľných v efektívnejšom manažmente pestovania a produkcie poľnohospodárskych plodín.
1.2 Laboratórium výživy rastlín a ionomiky
a)    Spolupráca s agrochemickou praxou v oblasti špecifických analýz pôdy, rastlinného materiálu a hnojív a poradenská činnosť (know-how) zameraná na optimalizácia výživy a hnojenia plodín na základe objektívnych informácií o obsahu živín v pôde a rastline s cieľom dosiahnuť udržateľnú, ekonomicky a ekologicky akceptovateľnú pôdnu úrodnosť a hygienicky nezávadnú kvalitu rastlinných produktov, resp. potravín.
b)    Spolupráca s výrobcami priemyselných hnojív pri skúšaní  novovyvíjaných ekologických hnojív
1.3 Laboratórium explantátových kultúr
a)    Použitie nových biochemických a molekulárnych markerov umožní urýchlenie a špecifikáciu v testovaní genetickej variability pri rastlinách a drevinách v porovnaní s tradičnými metódami založenými na morfologickej a fyziologickej charakterizácii.
b)    Vývoj nových fytoaditív pre potravinárstvo a veterinárnu prax a vývoj nových atraktantov, fytoncídov, fytoalexínov a repelentov pre ochranu človeka.
1.4 Laboratórium špeciálnych semenárskych metód
a)    Aplikácia obrazovej analýzy pre hodnotenie kvality krytokorenného množiteľského materiálu vrátane stanovenia druhovej pravosti ektomykoríz na koreňovom systéme
b)    Aplikácie fyzikálnych metód pri stanovení myceliálnej kolonizácie sadív meraním elektrickej kapacity a vodivosti mimokoreňového mycélia.
1.5 Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií
a)    Analýzy genetických vzdialeností kolekcií genotypov vstupujúcich do šľachtenia.
1.6 Laboratórium experimentálnej botaniky
b)    Výber vhodných genotypov divorastúcich druhov rastlín pre šľachtiteľskú a pestovateľskú prax. Výber vhodných taxónov divorastúcich rastlín pre optimálnu skladbu biokoridorov v poľnohospodárskej krajine. Návrh spôsobov zachovania vzácnych genotypov autochtónnych druhov pre zachovanie biologickej diverzity biotopov v krajine.
1.7 Laboratórium aplikovanej ekológie
a)  Výskum ekofyziologických vlastností a produkčného potenciálu genotypov rýchlorastúcich energetických bylín a drevín využívaných na energetické účely
b) Testovanie fytoremediačných schopností genotypov rýchlorastúcich drevín a bylín a vypracovanie metód pre ich využitie v ekotechnologických postupoch remediácie pôdy
1.8 Laboratórium modelovania urbanizovaného prostredia a krajiny
a)    Aplikácia exaktných vedeckých metód a štandardizovanej techniky pri hodnotení vlastností rastlinných druhov a ich reakcií na extrémne podmienky a stresové faktory v urbanizovanom prostredí a kultúrnej krajine.
b)    Aplikácia najmodernejších prostriedkov informačných technológií (terestrické laserové skenovanie) so zavádzaním originálnych metodických postupov pri tvorbe digitálnych modelov v rámci urbanizovanej a poľnohospodárskej krajiny, monitoring a analýza dopadu ľudskej činnosti na krajinu.
1.9 Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej produkcii
a)    Aplikovaný výskum v oblasti abiotického stresu rastlín zahŕňa  problematiku inovatívnych technológií, ktoré umožňujú výsledky výskumu aplikovať v poľných podmienkach.  Svetové trendy prístupu k výžive rastlín  sú založené na rešpektovaní heterogenity pôdneho prostredia a porastu a eliminácii pedokompakcie.
Výstupy:
1.1    Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín
a)    Metodika kvantitatívneho hodnotenia fenotypu strategických obilnín (pšenica, jačmeň) pre podmienky sucha
1.2    Laboratórium výživy rastlín a ionomiky
a)    Metodika pre analýzu biologických a nebiologických materiálov na obsah chemických prvkov (P, K, Ca, Mg, S, Na, Cu, Zn, Al, Fe, Mn, Mo, B, Cd, Pb, Se, Ti, Hg) pre potreby jednotlivých fakúlt a katedier Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
b)    Metodika pre analýzu a kvantifikáciu obsahu makro a mikroživín v pôde a rastlinách, vrátane kritérií pre ich kategorizáciu, určenej pre poľnohospodárske subjekty. Bude obsahovať zásady správneho odberu, transportu, spracovania a samotnej analýzy vzoriek. Súčasťou metódy bude aj spätná väzba, umožňujúca poradenskú činnosť vrátane know how pre optimalizované a precízne hnojenie plodín
1.3    Laboratórium explantátových kultúr
a) Vyselektované vysokoproduktívne bunkové línie  rastlín a drevín pre potravinársky a farmaceutický priemysel
b) Metodická príručka (manuál) pre zakladanie a  pestovanie rastlín a drevín v in vitro podmienkach – knižná forma
1.4  Laboratórium špeciálnych semenárskych metód
a) Metodika pre hodnotenie myceliálneho komplexu krytokorenných sadív.   
1.5 Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií
a)  Databáza genetických odtlačkov  menej pestovaných druhov rastlín a genetických zdrojov rastlín.
1.6 Laboratórium experimentálnej botaniky
a) Metodika pre identifikáciu polyploidných a hybridných taxónov pomocou prietokovej cytometrie
b) Herbár genofondu autochtónnych druhov  
1.8 Laboratórium modelovania urbanizovaného prostredia a krajiny
a) Rastlinné druhy do urbanizovaného prostredia a krajiny v podmienkach nedostatku vody – knižná forma
1.9 Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej produkcii
a)    Metodika pre optimalizáciu výživy rastlín s využitím informácie o priestorovej heterogenite pôdnych podmienok a porastu, založená na  priestorovo diferencovaných vstupoch.
Metodiky budú predstavovať know how pre poradenskú činnosť v oblasti rastlinnej produkcie z hľadiska inovatívnych technológií.
Previazanosť aktivity na iné aktivity:
Riešenie aktivity je priamo prepojené na riešenie aktivity 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
Výskumné kolektívy formujúce jednotlivé špecializované pracoviská zabezpečia pnasledovné prepojenie na iné kolektívy a aktivity
1.1 Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín
Riešenie cieľov projektu v Laboratóriu produkčnej fyziológie a ekofyziológie predpokladá spoluprácu v oblasti testovania genetických zdrojov poľnohospodárskych druhov rastlín na vysokú produktivitu a odolnosť k faktorom klimatickej zmeny s Laboratóriom agrobiodiverzity a genetických technológií, Laboratóriom výživy rastlín a ionomiky, Laboratóriom explantátových kultúr a Laboratóriom špeciálnych semenárskych metód. V oblasti testovania genetických zdrojov plodín na kvalitu produkcie a prítomnosť cenných látok pre tvorbu funkčných potravín predpokladáme spoluprácu s Laboratóriom testovania funkčných potravín (doc. Bojňanská?).
1.2 Laboratórium výživy rastlín a ionomiky
Participácia na aktivitách riešiacich dynamiku a obsah prvkov (resp. iónov) v materiáloch. Kooperácia s aktivitami zameranými na výskum vplyvu minerálnej výživy na zmeny fyziologických a agrochemických parametrov rastlín a kvalitu rastlinných a živočíšnych produktov a potravín, vrátane  produkcie dopestovanej v podmienkach abiotického stresu.
1.3 Laboratórium explantátových kultúr
Predpokladá spoluprácu v oblasti množenia  a výberu cenných rastlinných druhov v in vitro pre potreby šľachtiteľskej a pestovateľskej praxe Laboratóriom agrobiodiverzity a genetických technológií a Laboratóriom experimentálnej botaniky.
1.4 Laboratórium špeciálnych semenárskych metód
Problematika hodnotenia krytokorenného množiteľského materiálu  zahŕňa hodnotenie  cenných genétov hospodársky významných druhov hypogeických húb a hostiteľských drevín, selekciu genétov pre zakladanie produkčných výsadieb a génových rezerv pre potravinárstvo a bioenergetické účely. Overovanie inokulačných techník a hodnotenia kvality inokulovaného sadiva; overovanie vývoja mykorízy na vysadených rastlinách na trvalé stanovište a štúdium vývoja myceliálnej kolonizácie v sadivových obaloch a v pôde po výsadbe na trvalé stanovište. Aktivity vyžadujú úzke prepojenie na laboratóriá:    Laboratória produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín,  Laboratória výživy rastlín a ionomiky, Laboratória agrobiodiverzity a genetických technológií, Laboratória agrobiodiverzity a genetických technológií,  Laboratória bioenergetických zdrojov a Laboratória fyzikálnych vlastností surovín a potravín.
1.5 Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií
Metagenomické analýzy mikrobiálneho osídlenia povrchu rastlinných organizmov a sekvenovania špecifických úsekov rastlinných genómov budú zabezpečované v úzkej spolupráci s Laboratóriom živočíšnych biotechnológií, využívajúc unikátne prístroje microarray systém a sekvenátor genómov (obstarávané v rámci aktivity 2.2). Spoločne získané výsledky umožnia vyhodnocovanie podmienenosti a závislosti expresie jednotlivých génov rastlín v  špecifických nielen abiotických podmienkach, ale aj zohľadňujúc biologické interakcie mikrobiálneho pôvodu.
1.6 Laboratórium experimentálnej botaniky
Výber vhodných taxónov pre potreby šľachtiteľskej a pestovateľskej praxe  ako aj využitie poznatkov z reprodukčnej a populačnej biológie  taxónov sa uskutoční v spolupráci s Experimentálnou bázou pre reprodukciu rastlín a s Experimentálnou bázou pre šľachtenie a množenie rastlín
Laboratórium aplikovanej ekológie
1.7 Laboratórium modelovania urbanizovaného prostredia a krajiny
Výskum autekologických vlastností druhov a ich reakcií na špecifické podmienky a stresové faktory v prostredí kultúrnej krajiny sa bude realizovať v súčinnosti s Laboratóriom aplikovanej ekológie. Problematika selekcie a testovania druhov s polyfunkčným využitím v urbanizovanom prostredí v spolupráci s  Laboratóriom agrobiodiverzity a genetických technológií.
1.9 Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej produkcii
Aktivity v rámci laboratória budú priamo previazané s aktivitami Laboratória produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín a Laboratória výživy rastlín a ionomiky. Aktivita bude  zároveň  previazaná s laboratóriom fyzikálnych vlastností surovín a potravín, vzhľadom na to, že efekty  využívania inovatívnych technológií je možné posudzovať aj z hľadiska kvality produktu, ktorý predstavuje vstupnú surovinu pre výrobu potravín,  v zmysle jeho agrofyzikálnych vlastností.
Predpokladané riziká:
a)    Poskytnutie zníženého objemu finančných prostriedkov na riešeného projektu.
b)    personálne zabezpečenie Laboratória produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín po skončení projektu AgroBioTech
c)    Potenciálne nedostatočné personálne zabezpečenie činnosti Laboratória výživy rastlín a ionomiky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

Zodpovedná osoba

doc. Ing. Ján Brindza, CSc.

Odborní pracovníci

1.    Prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
2.    Prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
3.    Prof. RNDr. Milan Bežo, PhD.
4.    Prof. RNDr. Tibor Baranec, PhD.
5.    Prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
6.    Doc. Ing. Katarína Olšovská. PhD.
7.    Doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.
8.    Doc. Ing. Angelika Filová, PhD.
9.    Doc. Ing. Ľubomír Moravčík, PhD.
10.    Ing. Marián Miko, PhD.
11.    Ing. Ján Gažo, PhD.
12.    Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
13.    Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.
14.    Ing. Marcel Raček, PhD.
15.    Ing. Andrea Vlčková, PhD.
16.    Ing. Marek Živčák, PhD
17.    Ing. Juraj Kuba, PhD.
18.    Ing. Radovan Ostrovský, PhD.
19.    Ing. Žaneta Pauková, PhD.
20.    Mgr. Marián Kotrla, PhD.
21.    Ing. Michaela Bečárová
22.    zahraničná expertka Mgr. Olga Grygorieva, PhD.
23.    zahraničná expertka Mgr. Tetiane Shevtsova
24.    zahraničná expertka Dr. Oksana Sytar
25.    Mgr. Marián  Gábriš, PhD.
26.    Ing. Jana Galambošová, PhD.
27.    prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.,
28.    prof. Ing. Marián Brestič, PhD.
29.    zahraničný expert Shao Hongbo
30.    doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
31.    Ing. Helena Lichtnerová, PhD.
32.    prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Uvedení odborní pracovníci zapojení do aktivity projektu boli vybratí na základe dlhoročných odborných skúseností s realizáciu aktivít v rovnakej alebo obdobnej tematike a sú internými zamestnancami žiadateľa a externými zamestnancami:

Očakávaný dosah aktivity

Získané výsledky a poznatky z riešenia projektu  sa využijú:
1.1 Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín
a)    poskytnutie fyziologických kritérií (ukazovateľov, indikátorov) šľachtiteľom pre selekciu genetických zdrojov plodín, drevín a pod. na ich zlepšenú výkonnosť v podmienkach klimatickej zmeny, vyššiu produktivitu a kvalitu produkcie,
b)    poskytnutie know-how pre podnikateľov v rámci zriadeného inkubátora transferu poznatkov a technológií na SPU v Nitre, ale aj pestovateľom – farmárom pre zlepšenie manažmentu pestovania plodín,
c)    školenie záujemcov odbornej verejnosti v metódach ekofyziologického výskumu
1.2 Laboratórium výživy rastlín a ionomiky
a) Na optimalizáciu a precizovanie výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín, monitorovanie rastlinných produktov a potravín na obsah minerálnych látok
b) Na riešenie náročných teoretických problémov základného výskumu a projektov orientovaných na málo preskúmanú problematiku ionómu
1.3 Laboratórium explantátových kultúr
a) využije svoje „know-how“ a technické vybavenie a zároveň bude atraktívnejším partnerom s väčším potenciálom pre medzinárodnú spoluprácu s renomovanými laboratóriami pracujúcimi v danej oblasti výskumu
b) Integrovanie všetkých poznatkov získaných pri riešení rôznych aspektov prostredia a skonštruovanie modelov regenerácie morfogenézy rastlinných buniek a orgánov skúmaných druhov a taxónov rastlín a drevín.
1.4 Laboratórium špeciálnych semenárskych metód
a) Vyselektovanie nových biologických zdrojov (drevín a húb) pre rastlinnú produkciu v poľnohospodársky znevýhodnených podmienkach pre výživu a energetické účely.
b) Oddelenia semenárskeho laboratória vytvorí technické a  podmienky na dosiahnutie štandardu  laboratória pre realizáciu špeciálnych metód hodnotenia krytokorenného množiteľského materiálu, ktoré doposiaľ na Slovensku chýba.
1.5 Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií
Získané výsledky a poznatky z riešenia projektu  sa využijú v šľachtiteľských procesoch pri stanovení genetických vzdialeností jednotlivých komponentov kríženia a pri charakteristikách úrovne expresie záujmových génov vo väzbe na metagenomické osídlenie.
1.6 Laboratórium experimentálnej botaniky
výber vhodných genotypov z divorastúcich druhov rastlín pre potreby šľachtenia, pestovania a zachovania biologickej diverzity biokoridorov poľnohospodárskej krajiny
1.7 Laboratórium aplikovanej ekológie
a) Poskytnutie know-how v oblasti technológií pestovania
energetických bylín a drevín vypracovaných  na základe selektovaných
ekofyziologických charakteristík a schopnosti realizovať
produkčný potenciál v konkrétnych pôdnoekologických
podmienkach  pestovania.
b) Aplikácia metód remediácie pôd znečistených toxickými kovmi
c) V priebehu riešenia aktivity predpokladáme školenie dvoch doktorandov, témy ktorých budú viazané na problematiku uvedených aktivít  riešených v Laboratóriu aplikovanej ekológie.
1.8 Laboratórium modelovania urbanizovaného prostredia a krajiny
a)    otestovanie konkrétneho sortimentu rastlín (3 taxónov drevín a 4 taxónov bylín) v podmienkach nedostatku vody
b)    selekcia genotypov drevín pre aridné podmienky urbanizovaného prostredia a krajiny
c)    Tvorba geometricky a tvorovo  presných priestorových modelov vegetácie (drevín) s georeferencovaním; matematická analýza priestorového tvaru drevín.
1.9  Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej produkcii
Laboratóriu bude dopĺňať aplikovaný výskum inovatívnych technológií v rastlinnej produkcii, zameraných predovšetkým na abiotický stres a optimalizáciu výživy rastlín. Aplikovaný výskum bude prebiehať v rámci laboratórnych nádobových pokusov, ale bude vytvorený potenciál aj pre experimenty v  poľných podmienkach. Takéto overenie je nevyhnutné z hľadiska transferu výstupov aplikovaného výskumu do praxe.