Aktivita 1.6

Číslo a názov aktivity1.6 Aplikovaný výskum v bioenergetike a ekonomické štúdie
Názov špecifického cieľa1. Vybudovanie pracoviska komplexného výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho centra na SPU v Nitre
Cieľ aktivity

Aktivita 1.6 bude riešená v rámci troch cieľov:
A.    Vytvorenie materiálno-technickej bázy pre aplikovaný výskum v oblasti bioenergetiky
B.    Aplikovaný výskum v bioenergetike
C.    Ekonomické štúdie - Projektovanie vývoja poľnohospodárskych trhov, výroby a obchodu s obnoviteľnými zdrojmi.

Opis aktivity

A.    Vytvorenie materiálno-technického zázemia
Účelom aktivity je zriadenie a vybavenie 3 laboratórií kľúčovou experimentálnou a analytickou technikou umožňujúcou komplexný aplikovaný výskum v oblasti bioenergetiky:
1.    Laboratórium  splyňovania biomasy
2.    Laboratórium analýzy biomasy pre bioenergetiku
3.    Laboratórium bioenergetických zdrojov
Návrh uvedených laboratórií s ich kľúčovým vybavením, je riešený tak, aby bolo možné pomocou moderných prístrojov, laboratórneho vybavenia, hardvéru a softvéru realizovať výskumné úlohy súvisiace s efektivitou využívania obnoviteľných energetických zdrojov v reálnych podmienkach, s následným bezprostredným prenosom poznatkov do praxe s perspektívou iniciovania ďalších obdobných prevádzok orientovaných na efektívnu konverziu biomasy na hodnotnejšie energonosiče.
Výskum v danej oblasti je na Technickej fakulte realizovaný už viac ako 17 rokov, ale pre zvýšenie kvality dosahovaných výsledkov je nutné zriadiť špeciálne priestory a techniku, ktoré momentálne nie sú k dispozícii.
Výskum v oblasti konverzie biomasy na efektívnejšie energonosiče je v súčasnosti nanajvýš aktuálny a s podobnou výskumnou činnosťou sa zaoberajú na popredných vedeckých pracoviskách sveta.
Navrhované pracovisko „Laboratórium splyňovania biomasy“ je nové. Experimentálne zariadenie na splyňovanie suchej drevnej a vláknitej rastlinnej biomasy umožňujúce realizovať široké spektrum aplikovaného výskumu využívajúceho princíp termochemickej katalytickej konverzie produkujúce plynné, tekuté ale aj tuhé biopalivo. Tekuté a plynné biopalivo po úprave bude využívané na produkciu elektriny a tepla v kogeneračnej jednotke o výkone 30 kWel a bude situované v zrekonštruovaných priestoroch budovy „Q“ TF SPU v Nitre. Vyprodukované energie nebudú využívané na komerčné účely, výroba bude prerušovaná pri riešení konkrétnych výskumných projektov a preto bude čiastočne kryť vlastnú spotrebu laboratória. V súčasnosti TF nie je vybavené obdobným zariadením a má možnosti realizovať konverziu biomasy na energonosič len metódou anaeróbnej fermentácie v bioplynovom zariadení umiestnenom na VPP SPU s.r.o. v Kolíňanoch. Zariadenie bude slúžiť na realizovanie prevádzkových pokusov s rôznou vstupnou biomasou a na hľadanie optimálneho zloženia vo vzťahu k množstvu a kvalite produkovaného syntézneho plynu, tekutého a tuhého bioplaliva. Nové zariadenie rozšíri aplikačné možnosti Centra výskumu obnoviteľných zdrojov energie najmä v oblasti biopalív II. generácie.
Laboratórium analýzy biomasy pre bioenergetiku bude umiestnené v rekonštruovaných priestoroch budovy „Q“. Prístrojové vybavenie laboratória bude slúžiť na realizovanie pokusných meraní v reálnych aj laboratórnych podmienkach. Nové zariadenia rozšíria možnosti aplikácie výskumu najmä v oblasti transformácie energetických plodín na tuhé biopalivá a ich využitie v rámci bioenergetiky ako obnoviteľných zdrojov energie. Výskum bude smerovaný aj na ekonomické zhodnotenie pestovania bioenergetických plodín v produkčnej sfére poľnohospodárskej rastlinnej výroby. Laboratórium analýzy biomasy pre bioenergetiku umožní realizovať výskum využívania tuhej biomasy (vo forme brikiet, peliet, štiepky, ...) ako obnoviteľného zdroja energie a to najmä z pohľadu ich energetického potenciálu. Umožní porovnávať tento druh nosiča energie s konvenčnými fosílnymi palivami a to ako z pohľadu ich praktického využitia, tak aj z pohľadu ekonomickej rentability.
 Pracovisko bude slúžiť na zisťovanie závislosti medzi danými hodnotami veličín a vybranými ukazovateľmi fyzikálno-mechanických vlastností tuhých biopalív so zameraním na zlisovateľnosť rôznych druhov biomasy a ich vzájomnej kombinácie. Uvedené laboratórium umožní prispieť ku komplexnému prehľadu energetických charakteristík (spalné teplo, výhrevnosť) vyrábaných tuhých biopalív z poľnohospodárskej biomasy, dendromasy a vybraných druhov energetických plodín, vytvoriť možnosti využitia ťažko zlisovateľných poľnohospodárskych materiálov.
Laboratórium bioenergetických zdrojov bude dislokované v zrekonštruovaných priestoroch budovy „Q“. Pracovisko biopalív založené, na báze testovacieho zariadenia pre skúšanie biopalív I. a II. generácie, bude zamerané na realizovanie hodnotenia vplyvu použitého biopaliva na životné prostredie v laboratórnych, ako aj v prevádzkových podmienkach, a to meraním množstva emisií vyprodukovaných pri premene chemickej energie obsiahnutej v palive na mechanickú prácu a uskutočňovanie komparácie nameraných výsledkov s platnými legislatívnymi predpismi. Pracovisko biomazív bude, pomocou najmodernejších prístrojov, podporovať laboratórnymi analýzami výskum tekutých biopalív a biomazív. Plánované sú realizácie rozborov vzoriek tekutých biopalív a biomazív za účelom výskumu ich vlastností a perspektív aplikácie v prevádzkových podmienkach. Výskum biopalív a biomazív bude zameraný predovšetkým na zabezpečenie ekologickej prevádzky mobilných energetických prostriedkov. Vybudovanie laboratória pre komplexné hodnotenie tekutých biopalív a biomazív  bude mať dosah na všetkých výskumných, pedagogických pracovníkov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Prínosom novovybudovaného laboratória bude využívanie najmodernejších meracích a vyhodnocovacích zariadení prostredníctvom ktorých, budú výsledky z meraní porovnateľné s výsledkami renomovaných medzinárodných vedecko – výskumných inštitúcií.
Vstupy pre aktivitu:
Na základe platných vnútorných predpisov SPU a definovaných zámerov projektu bude spracovaný návrh na zriadenie technologického centra a jeho jednotlivých pracovísk a laboratórií. Aktivitu budú zabezpečovať pracovníci SPU zodpovední za jej realizáciu. Po ukončení projektu bude technologické centrum Agrobiotech súčasťou SPU, čím sa zabezpečí udržateľnosť výsledkov projektu.
Dokumentácia bude vypracovaná odborným tímom žiadateľa na základe odbornej expertízy, prieskumu podobných projektov v zahraničí a konzultáciami s odborníkmi z praxe.
Výstup :
Výstupom bude zriadenie a vybavenie 3 laboratórií kľúčovou experimentálnou a analytickou technikou umožňujúcou komplexný aplikovaný výskum v oblasti bioenergetiky, a to:
1.    Laboratórium  splyňovania biomasy
2.    Laboratórium analýzy biomasy pre bioenergetiku
3.    Laboratórium bioenergetických zdrojov

B. Aplikovaný výskum v bioenergetike
1. Aplikovaný výskum v oblasti splyňovania biomasy
Cieľ/Účel
Komplexný aplikovaný výskum splyňovania biomasy bude zameraný na oblasti termochemickej katalytickej konverzie biomasy na tekuté, plynné a tuhé formy biopalív a na ich  následné využívanie ako efektívnych energonosičov najmä 2. generácie na produkciu elektriny, tepla alebo využívanie ako alternatívnej pohonnej hmoty pre mobilné zariadenia.  Na realizáciu experimentálnych meraní v reálnych poloprevádzkových podmienkach bude slúžiť laboratórium splyňovania biomasy s prístrojovým vybavením obstaraným v rámci cieľu A tejto aktivity. Experimentálne merania budú zamerané na:
- sledovanie energetickej náročnosti prípravy ako aj termochemickej konverzie biomasy,
- verifikovanie vplyvu zloženia vstupnej biomasy na množstvo a kvalitu produkovaných plynných, tekutých a tuhých zložiek biopalív.
- výskum energetického využívania bioplalív 2. generácie pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla.

Vstupy:
Aktivita bude vykonaná zamestnancami žiadateľa, pričom sa počíta s vytvorením jedného pracovného miesta pre mladého výskumného pracovníka (do 35 rokov). Z hľadiska komplexného posúdenia efektívnej výroby biopalív 2. generácie, bude potrebné sledovať ich kvalitu najmä v závislosti od obsahu vody a rôzneho percentuálneho zastúpenia rôznych druhov biomasy, ktoré budú tvoriť vstupný materiál. Pre posúdenie kvality vstupnej biomasy budú analyzované nasledovné fyzikálno-mechanické a chemické parametre:
-    sypná hmotnosť,
-    rozmerové charakteristiky,
-    obsah suchej hmoty,
-    obsah organickej suchej hmoty,
-    obsah celkového uhlíka, dusíka, síry a vodíka.
Pre splnenie jednotlivých cieľov bude použité navrhované experimentálne zariadenie pre splyňovanie a analytická technika. Výsledky budú spracované popisnou štatistikou.
Metódy:
Pri sledovaní kvality biopalív 2. generácie, budú komplexne analyzované všetky tri formy: plynné, tekuté aj tuhé, ktoré budú výstupom technologického procesu ich výroby termochemickou, katalytickou konverziou. Ako vstupný materiál pre výrobu biopalív 2. Generácie bude použitá :
-    fytomasa z poľnohospodárskej rastlinnej výroby (slama, seno, a pod.) či už ako hlavný alebo vedľajší produkt poľnohospodárskej rastlinnej výroby,
-    dendromasa,
-    biomasa pochádzajúca z vybraných energetických plodín.
Výstupy:
 Výstupom z tejto činnosti budú konkrétne metodické postupy konverzie požadovaného ako aj optimalizovaného zloženia vstupnej biomasy na biopalivá 2. generácie s najvhodnejšími parametrami na základe ich plánovaného následného využívania. Takto vyprodukované bioplalivá 2. generácie disponujú celým radom vhodných vlastností a parametrov, medzi ktorými je najvýznamnejším možnosť efektívneho skladovania takéhoto energonosiča.
Hlavnými medzníkmi realizácie budú:
1. vybudovanie laboratória vrátane technického zabezpečenia,
2. sprevádzkovanie laboratória a vytváranie databáz experimentálnych výsledkov,
3. výskum vplyvu zloženia vstupnej biomasy na množstvo a kvalitu produkovaných biopalív generácie,
4. zisťovanie možností využitia získaných poznatkov v praxi,
5. transfer získaných poznatkov a vedomostí akademickým inštitúciám a odbornej praxi prostredníctvom: odborných a vedeckých publikácií, konferencií, pedagogicko-vzdelávacieho procesu a spolupráce s praxou.

2. Aplikovaný výskum v oblasti analýzy biomasy
Cieľ/Účel
Aplikovaný výskum v oblasti tuhých a tvarovaných biopalív a možnosti ich využitia na energetické účely bude realizovaný v laboratóriu analýzy biomasy. Technické vybavenie laboratória bude slúžiť na realizáciu experimentálnych meraní v reálnych aj laboratórnych podmienkach, ktoré budú zamerané na:
- sledovanie energetickej náročnosti úpravy a transformácie poľnohospodárskej biomasy na tuhé biopalivá,
- zisťovanie možnosti výroby tuhých biopalív z rôznych poľnohospodárskych materiálov (slama, seno a pod.), dendromasy a biomasy pochádzajúcej z energetických plodín.
- výskum fyzikálno-mechanických vlastností a spalného tepla vyrábaných tuhých biopalív z pohľadu zmeny lisovacích tlakov a rôzneho zloženia vstupných kompomentov s dôrazom na zvýšenie kvality tuhých biopalív.
Vstupy:
Aktivita bude vykonaná zamestnancami žiadateľa. Z hľadiska komplexného posúdenia efektívnej výroby tuhých biopalív, bude potrebné sledovať ich kvalitu najmä v závislosti od obsahu vody a rôzneho percentuálneho zastúpenia rôznych druhov biomasy, ktoré budú tvoriť vstupný materiál. Pre posúdenie kvality tuhých biopalív je potrebná analýza nasledovných fyzikálno-mechanických a energetických vlastností:
-    mechanická odolnosť,
-    sypná hmotnosť,
-    rozmerové charakteristiky,
-    obsah vlhkosti,
-    spalné teplo, výhrevnosť.
Pre splnenie jednotlivých cieľov bude použitá meracia technika a vyhodnotenie výsledkov bude realizované pomocou matematicko – štatistického softvéru.
Metodika
Pri sledovaní kvality tuhých biopalív, sa zameriame na brikety a pelety, ktoré predstavujú dva základné druhy tuhých biopalív z hľadiska technologického procesu ich výroby, ktorým je zhutňovanie. Ako vstupný materiál pre výrobu tuhých biopalív bude použitá :
-    fytomasa z poľnohospodárskej rastlinnej výroby (slama, seno, a pod.) či už ako hlavný alebo vedľajší produkt poľnohospodárskej rastlinnej výroby,
-    dendromasa,
-    biomasa pochádzajúca z vybraných energetických plodín.
Výstupy:
Výstupom bude:
-    štúdia vzťahu medzi vybranými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami vyrábaných tuhých biopalív (brikiet, peliet) a ich zložením z hľadiska rôznych druhov biomasy,
-    odporúčanie pre optimálne zloženie tuhých biopalív (kombinácia rôznych druhov poľnohospodárskej fytomasy, dendromasy a iných komponentov) z hľadiska energetických charakteristík tuhých biopalív a kvality zhutňovania briketovaním a peletovaním,

Hlavnými medzníkmi realizácie budú:
1. vybudovanie laboratória vrátane technického zabezpečenia,
2. sprevádzkovanie laboratória a vytváranie databáz experimentálnych výsledkov,
3. analýza vzťahu medzi vybranými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami vyrábaných tuhých biopalív (brikiet, peliet) a ich zložením z hľadiska rôznych druhov biomasy,
4. hľadanie optimálneho zloženia tuhých biopalív (kombinácia rôznych druhov poľnohospodárskej fytomasy, dendromasy a iných komponentov) z hľadiska energetických charakteristík tuhých biopalív (spalné teplo, výhrevnosť) a kvality zhutňovania briketovaním a peletovaním,
5. zisťovanie možností využitia získaných poznatkov v praxi,
6. transfer získaných poznatkov a vedomostí akademickým inštitúciám a odbornej praxi prostredníctvom: odberných a vedeckých publikácií, konferencií, pedagogicko-vzdelávacieho procesu a spolupráce s praxou.

3. Aplikovaný výskum v oblasti bioenergetických zdrojov
Cieľ/Účel
Cieľom aplikovaného výskumu v laboratóriu bioenergetických zdrojov je realizácia výskumu zameraná na sledovanie nežiaducich vplyvov palív na životné prostredie a parametre energetických prostriedkov, so zameraním sa na riešenie problematiky využívania biomazív, biopalív 1. a 2. generácie v laboratórnych podmienkach. Nedeliteľnou súčasťou výskumu bude aj meranie množstva emisií vyprodukovaných pri premene chemickej energie obsiahnutej v palive na mechanickú prácu a uskutočňovanie komparácie nameraných výsledkov s platnými legislatívnymi predpismi a odporúčaniami na zmeny v predpisoch vytváraním nových metodík.  
Vstupy:
Kvalitné prístrojové vybavenie, ktoré má súvis s využívaním alternatívnych palív a mazív v mobilnej technike, aby pri riešení uvedenej problematiky poskytovalo kvalitné a porovnateľné výsledky so zahraničnými výskumnými pracoviskami, ktoré sa problematikou biopalív a biomazív zaoberajú.
Prístrojové vybavenie laboratória bioenergetických zdrojov.
Metodika:
Aplikovaný výskum bude zameraný na oblasť aplikácie alternatívnych palív v spaľovacích motoroch, kde budú uskutočnené vzájomné porovnania jednotlivých palív z hľadiska ich filtrovateľnosti a následne technicko-exploatačných parametrov spaľovacieho motora, spotreby paliva, emisií a dymenia. Pozornosť bude upriamená na meranie emisií a sledovanie ich vplyvy na zmenu technického stavu energetického prostriedku. Pri meraniach bude využívaná norma ISO 8178-4, ktorá špecifikuje testovacie postupy pre meranie a zhodnotenie plynných a pevných výfukových emisií pre motory s vnútorným spaľovaním a je použiteľná pre motory pri mobilnom aj stacionárnom prevedení. Na základe nameraných výsledkov bude možné po ich spracovaní a vyhodnotení  stanoviť množstvo ako aj hodnotu jednotlivých zložiek emisií a tieto porovnať s maximálnymi prípustnými hodnotami.
Aplikovaný výskum zameraný na oblasť aplikácie biomazív bude orientovaný na sledovanie veľkosti opotrebenia funkčných dvojíc na základe množstva a veľkosti nečistôt pri použití biomazív v testovaných zariadeniach.
Výstupy:
Výsledkom vedeckého výskumu bude:
-     štúdia merania emisií biopalív a zhodnotenie ich vplyvu na životné prostredie,
-    štúdia zameraná na sledovanie opotrebenia funkčných dvojíc v pri aplikácii vzoriek biomazív v testovanom zariadení.
C. Ekonomické štúdie
Účel: Vysoké ceny ropy viedli k zmenám poľnohospodárskych politík EÚ, USA a ostatných veľkých producentov smerom k zvýšenej podpore výroby bioenergie. Nárast výroby bioenergie má na druhej strane veľký vplyv nielen na komodity z ktorých sa bioenergia vyrába, ale aj na ostatné poľnohospodárske komodity a vstupy do poľnohospodárskej produkcie. Tieto interakcie majú v konečnom dôsledku vplyv na ekonomickú výnosnosť výroby bioenergie ako aj na investovanie do výroby bioenergie. Veľký vplyv v tejto oblasti zohrávajú vládne podporné politiky, ktoré však môžu mať aj nepriame vplyvy na účastníkov trhov. Aktivita sa zameria následne na vývoj cien v poľnohospodárstve a zanalyzuje vplyv svetových cien, regulačných opatrení, supermarketov a trhových štruktúr na spotrebiteľské ceny jednotlivých komodít.
Vstupy
Aktivita  bude zabezpečovaná internými odbornými kapacitami žiadateľa a zakúpeným softvérom, hardvérom a prístupom k databázam. Spolupracovať sa bude aj so zahraničnými inštitúciami.
Metóda – spôsob a postup, akým bude aktivita realizovaná:
•    Analýza výnosov a nákladov výroby bioenergie so zohľadnením vplyvov na životné prostredie.
•    Analýza návratnosti investovania do výroby bioenergie vrátane zohľadnenia vplyvov na životné prostredie.
•    Analýza vývoja svetových agrárnych trhov a ich vplyvov na slovenské poľnohospodárstvo.
•    Analýza vývoja slovenských poľnohospodárskych trhov.
•    Analýza vývoja trhov s výrobnými faktormi v SR.
•    Ekonometrické modelovanie poľnohospodárskych trhov na globálnej a národnej úrovni

Počas riešenia budú sledované technicko-ekonomické ukazovatele prevádzky zariadení, ktoré budú zaradené v bioenergetických procesoch. Riešenie aktivity bude analýza vplyvu súčasnej politiky biopalív na produkciu a ceny poľnohospodárskych komodít, ceny potravín, využitie pôdy a obchod s agrokomoditami a ekonomické zhodnotenie využitia výroby biomasy

Realizácia analýz a predikcií vývoja produkcie biopalív a biomasy a ich vplyvov na poľnohospodárske trhy pomôže slovenským producentom lepšie pochopiť budúce zmeny, ktoré majú vplyv na ich podnikanie. Zároveň prispeje aj k lepšiemu pochopeniu trhových a netrhových vplyvov na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pre rozhodovacie subjekty.
Výstupy:
1.    Komplexná databáza pre analýzu výnosnosti produkcie bioenergie, dopadov nárastu produkcie bioenergie na jednotlivé odvetvia ekonomiky  
2.    Komplexná databáza svetových a národných poľnohospodárskych trhov a politík  
3.    Ekonomické štúdie o bioenergii a o vývoji svetových a národných poľnohospodárskych trhov.
 
Previazanosť aktivity 1.6 ako celku na iné aktivity projektu
Aktivita je úzko previazaná na ďalšie aktivity špecifického cieľa, ktoré vzájomnou spoluprácou na riešení úloh týkajúcich sa oblastí výskumu umožnia výrazný posun v kvalite získaných výsledkov a následne výstupov, čím sa vytvoria predpoklady pre výraznejšiu spoluprácu so špičkovými zahraničnými partnermi a univerzita sa bude môcť užšie integrovať do európskeho výskumného priestoru.

Zodpovedná osoba

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. zodpovedná osoba za oblasť bioenergetiky
doc.Ing.Daniela Hupková, PhD. – zodpovedná osoba za oblasť ekonomických štúdií (cieľ C)

Odborní pracovníci

Odborní pracovníci pre oblasť bioenergetiky:
1.    prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
2.    prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
3.    prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
4.    doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
5.    Ing. Miroslav Macák, PhD.
6.    Ing. Juraj Jablonický, PhD.
7.    odborný  pracovník  1.6/15

Odborní pracovníci pre oblasť ekonomických štúdií:
8.    Dr.h.c.prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
9.    prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.   
10.    prof. Dr. Ing. Elena Horská
11.    doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
12.    doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
13.    doc.  Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
14.    doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
15.    doc.  Ing. Natália Turčeková, PhD.
16.    zahraničný expert Marian Rizov
17.    zahraničný expert Harry de Gorter

Metóda výberu odborných pracovníkov: boli vybraní špičkoví odborníci, ktorí majú konkrétne viacročné skúsenosti s využívaním biomasy na energetické účely a s riešením úloh aplikovaného výskumu a to na základe doteraz dosahovaných výsledkov.

Očakávaný dosah aktivity

A. Vytvorenie materiálno-technickej bázy
Zaobstaraním a inštaláciou navrhnutých zariadení a analytických prístrojov, hardvérového a softvérového vybavenia novozriadených laboratórií dôjde k výraznému zvýšeniu kvality realizovaných výskumných činností, predovšetkým orientovaných na komplexný výskum energetického využívania všetkých dostupných druhov biomasy a to ako v laboratórnych tak aj podmienkach reálnej praxe. Navrhnuté laboratória s príslušným prístrojovým vybavením prispejú k zvýšeniu kvality realizovaného aplikovaného výskumu a k rozvoju novej vednej oblasti – bioenergetiky ako aj i integrovaniu sa pracovísk SPU do európskeho výskumného priestoru.

B. Aplikovaný výskum v bioenergetike
Už počas trvania predkladaného projektu budú laboratóriá využívané na riešenie úloh iniciovaných predovšetkým praxou.
Výsledky aktivity budú prostredníctvom špecializovaného pracoviska výskumného centra Agrobiotech, ktoré zabezpečí transfer poznatkov, k dispozícii širokej odbornej aj laickej verejnosti.
Výsledky vedeckých experimentov budú mať k dispozícií jednotlivé pracoviská prijímateľa a informácie  tak budú dostupné a bude možná ich výmena v reálnom čase. Odborná verejnosť bude mať prístup k informáciám prostredníctvom konferencií, seminárov, na ktorých bude žiadateľ prezentovať výsledky výskumu a vedeckých odborných článkov publikovaných vo výskumných  periodikách. Taktiež bude možné poskytovať výsledky z meraní praxi. Kvalitné prístrojové vybavenie umožní vykonávať experimentálne merania, ktorých výsledky budú porovnateľné s výsledkami zahraničných vedecko- výskumných pracovísk, ktoré sa riešením podobnej problematiky zaoberajú. Takýmto spôsobom je možné uchádzať sa o medzinárodné projekty, ktorých výzvy budú zamerané na oblasť bioenergetických zdrojov.   

C. Ekonomické štúdie
V rámci tejto aktivity má centrum AgroBioTech  ambíciu stať sa lídrom v pravidelnom poskytovaní analýz o vývoji svetového a domáceho agrárneho trhu, dopadu zmien svetovej ekonomiky a politík na slovenské poľnohospodárstvo ako aj v poskytovaní analýz ekonomickej výhodnosti výroby bioenergie z rôznych zdrojov a správ o stave bioenergetického sektora a svetových trhov s biopalivami.   Očakávame, že postupne sa centrum stane zdrojom informácií o ekonomike bionergie pre výrobcov, investorov, obchodníkov, vládu a širokú odbornú aj laickú verejnosť.