Aktivita 1.7

Číslo a názov aktivity1.7. AgroBioTech Transfer Centrum
Názov špecifického cieľa1. Vybudovanie pracoviska komplexného výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho centra na SPU v Nitre
Cieľ aktivity

Hlavným cieľom aktivity je vznik centra pre transfer poznatkov a technológií „AgroBioTech Transfer Centrum“, ktoré bude prierezovou súčasťou AgroBioTech Centra vo všetkých identifikovaných oblastiach.
AgroBioTech Transfer Centrum bude poskytovať služby AgroBioTech Centru v dvoch rovinách:
1)    „Európsky rozmer projektu“ - Aktívnejšie zapojenie AgroBioTech Centra do medzinárodného excelentného výskumu v rámci Európskeho výskumného priestoru, a
 
2)    „Národný a regionálny rozmer projektu“ - Zlepšenie prepojenia vedecko-výskumných úloh s praxou s cieľom postupného zvyšovania konkurencieschopnosti a zamestnanosti v regióne  a na Slovensku v identifikovaných oblastiach.

Uvedené ciele sú v súlade s cieľom zadefinovaným výzvou, ktorými je podporiť vznik univerzitných vedeckých parkov, resp. výskumných centier, zameraných najmä na spoluprácu v rámci verejného (akademického) sektora resp. spoluprácu podnikov s akademickým sektorom.

Opis aktivity

Účelom tejto aktivity je vytvorenie „AgroBioTech Transfer Centra“ (ďalej len Transfer Centrum), ktoré bude prierezovo slúžiť všetkým trom partnerom: SPU, UKF a ÚGBR SAV  zapojených do praktického riešenia projektu.
Transfer Centrum vytvorí priaznivé podmienky na aktívnejšie zapojenie sa do medzinárodného excelentného výskumu v rámci Európskeho výskumného priestoru a na transfer výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z fakúlt a ústavov do spoločenskej a hospodárskej praxe v definovaných výskumných oblastiach.   
Prioritné témy boli vybrané na základe dosiahnutej medzinárodnej kvality výskumu v daných oblastiach a stanovenia priorít aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja Slovenskej Republiky Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR (ďalej „MŠVVaŠ SR). Vybrané oblasti sú aj súčasťou materiálu „Východiská pre Stratégiu inteligentnej špecializácie (tzv. Smart Specialisation Strategy) na Slovensku“, prezentovaného štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR v novembri 2012.
Transfer Centrum vytvorí reálny a virtuálny priestor  a podmienky na spoluprácu, komunikáciu a stretnutia medzi zástupcami vedy a výskumu s podnikateľským sektorom ako aj so zahraničnými partnerskými organizáciami.
Najdôležitejšími funkciami Transfer Centra bude:
•    kooperácia s malými a strednými podnikmi,
•    popularizácia výsledkov vedy a výskumu,
•    vybudovanie inteligentného integrovaného softvérového riešenia pre technologické transfery,  
•    poskytovanie know-how v oblasti ochrany duševného vlastníctva,
•    vyhľadávanie potenciálnych investorov pre zákazkový výskum,
•    spolupráca s inštitúciami rovnakého zamerania na európskej úrovni v oblasti transferu technológií do praxe.

Významným aspektom pri fungovaní centra bude aj identifikácia využiteľného výskumu a vývoja pre prax, ochrana jeho komerčného využitia formou licencií a patentov.
Na zabezpečenie týchto dôležitých funkcií Transfer Centra bude v prvej časti aktivity nevyhnutné zmapovanie súčasného stavu a príprava stratégie celého AgroBioTech Centra pre oblasť inovácií a transferu technológií.
Vzhľadom na vyššie stanovený cieľ a účel aktivity, je aktivita 1.7. rozdelená na tri základné časti:
1. Mobilizácia inovačného potenciálu partnerov AgroBioTech Centra, ktorá zahŕňa:
i) analýzu súčasného stavu inovačného potenciálu,
ii) analýzu inovačného dopytu podnikateľskej sféry,
iii) zhodnotenie stavu v oblasti medzinárodnej spolupráce, a
iv) spoločnú inovačnú stratégiu pre inteligentnú špecializáciu AgroBioTech Centra
2. Vybudovanie AgroBioTech Transfer Centra, ktoré zahŕňa:
i) štúdiu uskutočniteľnosti Transfer Centra,
ii) organizačno-právne zabezpečenie vybudovania Transfer Centra
iii) vytvorenie kontaktného bodu pre styk s MSP,
iv) vytvorenie poradenstva pre duševné vlastníctvo,
v) vytvorenie podmienok pre vybudovanie inkubátora pre MSP a spin-off spoločnosti,
vi) zvyšovanie kvality manažmentu,
vii) popularizácia výsledkov výskumu a vývoja, a
viii) vytvorenie systému pre riadenie, hodnotenie a monitorovanie výskumných projektov zameraných na prax
ix) možnosti financovania projektov AgroBioTech Centra
3. Medzinárodný networking, ktorý zahŕňa mobility pracovníkov AgroBioTech Centra najmä do zahraničia, mobility zahraničných odborníkov v oblasti transferu poznatkov a technológií  na Slovensko a kreovanie nových partnerstiev a výskumných projektov.
Transfer Centrum bude umiestnené v areály SPU v Nitre a jeho riadenie, spoluprácu a komunikáciu budú zabezpečovať štyria pracovníci podporovaní informačným portálom ako virtuálnym riadiacim a komunikačným nástrojom. Okrem vedúceho pracovníka bude mať Transfer Centrum troch odborných pracovníkov, ktorí budú pracovať v nasledovných oblastiach: kontaktný bod pre malých a stredných podnikateľov, poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva a popularizácia výsledkov vedy a výskumu.
Projekt v rámci tejto aktivity zabezpečí kvalitnú pripravenosť nielen pracovníkov Transfer Centra ale aj iných aktérov AgroBioTech Centra (výskumných pracovníkov, doktorandov, študentov, inovátorov, a malých a stredných podnikateľov) v oblastiach inovácií, prenosu poznatkov do praxe, ochrany duševného vlastníctva a iných relevantných témach.
Aktivita bude vykonávaná internými zamestnancami partnerských inštitúcií v úzkej spolupráci s externými odborníkmi v daných oblastiach. Vybraný dodávateľ bude zodpovedný za externú dodávku komplexných poradenských služieb v oblasti analýz a realizáciu samotnej popularizácie „na kľuč“.
Vstupy
Vstupné informačné zdroje môžeme rozdeliť na zdroje:
i) analyticko-strategického charakteru (výročné správy, existujúce analýzy, koncepčné a strategické dokumenty, dotazníkové prieskumy),
ii) zdroje odborného charakteru (informácie o národných a medzinárodných vedecko-výskumných projektoch, publikácie),
iii) zdroje právneho charakteru (memorandá, zmluvy o spolupráci s aktérmi výskumu a vývoja, o medzinárodnej spolupráci, zmluvy o spolupráci s hospodárskou praxou, dokumentácia k existujúcim predmetom duševného vlastníctva, patentom a pod.).
Súčasťou vstupných údajov bude aj zoznam výsledkov výskumu a vývoja partnerov, ktorý je vhodný na popularizáciu z pohľadu toho, čo jednotlivé cieľové skupiny zaujíma.
Z hľadiska vstupov, budú dôležitú úlohu v rámci projektu zohrávať už existujúce partnerstvá jednotlivých členov AgroBioTech Centra, na ktorých bude možné budovať aj budúcu spoluprácu. Jednou z najzaujímavejších sa v súčasnosti javí Vyšehradská asociácia univerzít (VUA), ktorej iniciátorom a zakladateľom je SPU, a ktorá už dnes združuje viac než 40 univerzít z Európy a Ázie. Takéto existujúce partnerstvá vytvárajú dobré podmienky pre budúcu spoluprácu v oblasti excelentného výskumu a prenosu poznatkov do praxe.
Nepostrádateľnou súčasťou vstupov pre úspešnú realizáciu projektu je samotné know-how odborníkov AgroBioTech Centra. Identifikácia špecifických výskumných oblastí európskeho a svetového významu a ich odborných tímov je pre projekt jednou z najdôležitejších súčastí.
Pri realizácii aktivity budú využívané skúsenosti pri budovaní inovačných a transferových centier zo zahraničia (Nemecko, Česká republika). Projekt počíta s výmenou skúseností aj so v súčasnosti vznikajúcimi vedecko-výskumnými centrami a parkami na Slovensku.
Významným vstupom pre realizáciu aktivity bude zmapovanie súčasného stavu a kvalitatívnej úrovne vykonávaných činností, ktoré je možné prepojiť s cieľmi projektu, identifikované musia byť všetky aktivity zamerané na aplikovaný výskum, inovácie, transfer poznatkov a produktov do spoločenskej a hospodárskej praxe. Na základe týchto vstupov bude sformulovaná  stratégia AgroBioTech centra, ktorá je jedným z cieľových výstupov predkladaného projektu. Táto fáza bude dôležitá aj z pohľadu komparácie a zjednotenia vstupných informácií od zapojených partnerov, ktoré budú na rozličných úrovniach z pohľadu kvality aj kvantity v súčasnosti vykonávaných aktivít.
Riešenie aktivity začína spracovaním a realizáciou metodiky pre získavanie a spracovanie relevantných informácií, ktoré by umožnili objektívne zhodnotiť súčasnú situáciu v oblasti inovačného potenciálu a posúdenie perspektívy v oblasti výskumnej a inovačnej spolupráce troch partnerov so spoločenskou a hospodárskou praxou.
Metóda
Proces získania a spracovania informácií z oblasti vstupov musí zabezpečiť a poskytnúť dostatok informácií pre ich následnú analýzu a hodnotenie z pohľadu poslania AgroBioTech Centra. za týmto účelom budú použité nasledovné metódy a pracovné postupy:
1)    Mobilizácia inovačného potenciálu partnerov AgroBioTech Centra – zmapovanie súčasného stavu a príprava stratégie AgroBioTech Centra pre oblasť inovácií a transfer technológií (09/2013 – 10/2014)
Pre reálnu mobilizáciu inovačného potenciálu bude nevyhnutné vykonať nasledovné analýzy a pripraviť strategické dokumenty:
Analýza súčasného stavu inovačného potenciálu
Príprava metodiky mapovania inovačného potenciálu pre relevantné pracoviská všetkých troch partnerov; dotazníkový prieskum, ktorý sa bude zaoberať výskumnými úlohami, existujúcimi partnerstvami s praxou a technologickým vybavením využiteľným pre prax. V oblastiach s identifikovaným najväčším inovačným potenciálom sa následne budú realizovať pohovory s jednotlivými výskumnými pracovníkmi.
Analýza inovačného dopytu malých a stredných podnikateľov v regióne v relevantných oblastiach aplikovaného výskumu
Analýza inovačného dopytu podnikateľského sektora v regióne v relevantných oblastiach bude vyžadovať spracovanie metodiky, identifikáciu potenciálnych inovatívnych zástupcov podnikateľského sektora; osobné stretnutia s vybranými podnikateľskými subjektmi s cieľom zmapovať inovačné potreby a inovačný potenciál pre spoluprácu s výskumnou sférou AgroBioTech Centra.
Zhodnotenie stavu v oblasti národnej a medzinárodnej spolupráce
Zhodnotenie súčasného stavu a potenciálu AgroBioTech Centra v oblasti národnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu, inovácií a transferu technológií do praxe. Zmapovanie existujúcich národných a medzinárodných partnerstiev, zmlúv, memoránd a iných foriem  spolupráce, ich reálne plnenie a návrhy na zlepšenie spolupráce. V tejto časti je dôležité zmapovať vzájomnú medzi-inštitucionálnu spoluprácu (medzi partnermi AgroBioTech centra) na národných a medzinárodných výskumných projektoch.
Spoločná inovačná stratégia pre inteligentnú špecializáciu AgroBioTech Centra
V závere tejto časti bude spracovaná spoločná inovačná stratégia AgroBioTech Centra vrátane akčného plánu v súlade s  európskou stratégiou pre inteligentnú špecializáciu (tzv. „Smart Specialisation Strategy“). Stratégia bude vychádzať z národnej a v prípade existencie aj regionálnej stratégie pre inteligentnú špecializáciu. Zároveň bude zahŕňať závery z vyššie uvedených analýz t.j. inovačného potenciálu všetkých troch partnerských inštitúcií, potrieb podnikateľského sektora v relevantných oblastiach a analýzy národných a medzinárodných partnerstiev. Akčný plán AgroBioTech Centra bude obsahovať konkrétne zámery aplikovaného výskumu s dopadom na prax pre budúce programové obdobie 2014-2020, vrátane identifikovaných potenciálnych partnerov.   
Potreba analýz je nevyhnutná z dôvodu, že v súčasnosti neexistuje žiadna komplexná stratégia na úrovni partnerských inštitúcií, ktorá  by sa zaoberala prenosom poznatkov a výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Vedecko-výskumná činnosť všetkých troch inštitúcií je z medzinárodného hľadiska hodnotená veľmi pozitívne avšak doteraz neboli vytvorené dostatočné podmienky pre aktívny prenos poznatkov do hospodárskej praxe. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že aktívny prenos prebieha najmä na základe vytvorených neformálnych a osobných väzieb, čo je pri snahe konkurovať významným európskym vedecko-výskumným inštitúciám nedostatočné. Zámerom aktivity bude posilnenie týchto väzieb, podpora ich rozvoja ale aj ich systematizácia v rámci celého AgroBioTech Centra. Z hľadiska metodológie bude najzložitejšou úlohou neustále mapovanie inovačného dopytu najmä na strane malých a stredných podnikov. Ich reálny dopyt predurčí udržateľnosť projektu a AgroBioTech Centra ako celku.
2) Vybudovanie AgroBioTech Transfer Centra vrátane zvyšovania kvality manažmentu centra a popularizácie výsledkov vedy a výskumu (10/2013 – 06/2015).
Štúdia uskutočniteľnosti AgroBioTech Centra
Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti na identifikáciu a porovnanie alternatívnych možností fungovania AgroBioTech centra v oblasti inovácií a transferu technológií. Štúdia zároveň zadefinuje hlavné nástroje dlhodobej udržateľnosti Transfer Centra. V tejto časti sa uskutoční aj analýza trhu a identifikácia potenciálnych zákazníkov vybraných 5 krajín EÚ a Slovenska pre efektívne využitie technologického vybavenia AgroBioTech Centra.
Organizačno-právne zabezpečenie vybudovania centra.
V rámci organizačno-právneho zabezpečenia vybudovania centra sa navrhnú riadiace a procesné štruktúry centra, vytvorí sa organizačná schéma, model fungovania centra a jeho organizačného usporiadania v rámci všetkých participujúcich organizácií.
Vytvorenie kontaktného bodu pre styk s MSP.
Pomocou zriadenia kontaktného bodu sa identifikujú široké škály aktivít, ktoré povedú k podpore spoločných projektov s účastníkmi hospodárskej praxe. Kontaktný bod bude slúžiť k spolupráci a budovaniu  dlhodobého partnerstva medzi akademickým sektorom a hospodárskou praxou. Pri jeho budovaní sa bude dbať na tzv. spin-off efekt, teda od výskumu a vývoja smerom k spoločenskej a hospodárskej praxe. Kontaktný bod bude pôsobiť značnú časť svojej práce v teréne.
Vytvorenie poradenstva pre ochranu duševného vlastníctva
Zmapovanie potenciálu v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Vytváranie systému na akceleráciu komercializácie výstupov výskumu a vývoja, vrátane ostatných možností a to formou patentovania a/alebo udeľovania licencií. Pre danú oblasť bude určený zodpovedný pracovník, ktorého úlohou bude prenášať najnovšie poznatky v oblasti ochrany duševného vlastníctva z európskeho a slovenského prostredia pracovníkom AgroBioTech Centra, a zároveň poskytovať poradenstvo pri riešení konkrétnych prípadoch ochrany duševného vlastníctva v rámci AgroBioTech Centra.
Vytvorenie podmienok na vybudovanie inkubátora pre MSP a spin-off spoločností
V rámci tejto časti projektu sa pripraví metodológia pre úspešnú identifikáciu potenciálu a následnú prípravu zámeru vzniku spin-off spoločnosti. Vytvorí sa modelový príklad spoločnosti spin-off a zozbierajú sa najlepšie príklady z praxe (best practise) z európskych krajín.
Popularizácia výsledkov výskumu a vývoja.
Komplexné mediálne poradenstvo, ktorého úvodnou fázou bude vypracovanie a navrhnutie komplexnej popularizačno-marketingovej stratégie, ktorá bude pokrývať všetky aspekty aktivity
•    Návrh mediálnej kampane a v rámci nej aj nákup mediálneho priestoru tak, aby de facto existovala celoročná efektívna „reklama“  – rozhlas, TV, internet, sociálne siete...
•    Identifikácia vhodných aktivít a výsledkov výskumno-vývojovej činnosti pre popularizačné aktivity v zmysle zistených preferencií cieľových skupín.

Vybudovanie „Hands-on Science Centra“ na nosnú tému projektu, pričom pôjde o nasledovnú štruktúru výdavkov:
•    infraštruktúra centra – multimediálna technika
•    infraštruktúra centra – expozícia pre verejnosť a mládež, kreatívna dielňa, kde si mládež môže vyskúšať stať sa na chvíľu vedcom (exponáty budú mobilné a prezentovateľné aj mimo priestorov centra
•     infraštruktúra centra – prototypy prezentovateľné pre potenciálnych odberateľov z praxe
•     prevádzkové výdavky/spotrebný materiál na experimenty a pod.
•    prevádzkové náklady na zapojenie sa do národných popularizačných aktivít, ako Noc výskumníkov
•    Multimediálne a audiovizuálne diela, ako napr. „science media faces“ – osobnosti výskumného centra a pod. – ktoré budú prezentovateľné na rôznych popularizačných aktivitách
•    Účasť na výstavách a veľtrhoch doma a v zahraničí
•    Účasť na odborných konferenciách doma a v zahraničí

Vytvorenie systému pre riadenie, hodnotenie a monitorovanie výskumných projektov zameraných na prax
Navrhovaný systém bude podporovať projektový tím pri realizácii aktivity. V systéme bude realizovaná evidencia inovačného potenciálu partnerov (ľudia, prístroje, know-how, metodiky). Každý z partnerov centra naplní informácie o svojich možnostiach. Na druhej strane umožní systém zaevidovať inovačný dopyt malých a stredných podnikateľov  v štruktúrovanej forme. Okrem potrieb podnikateľov bude systém schopný evidovať potenciálnych zákazníkov v rámci vybraných krajín EÚ a Slovenska.
Na základe evidovaných údajov bude systém schopný podporiť výber partnera pre realizáciu konkrétnej ponuky a podporí centrum pri identifikácii nových partnerstiev pre spoluprácu na konkrétnych projektoch s cieľom maximálne využiť synergie jednotlivých partnerov centra.
Inovatívne finančné nástroje a financovanie výskumu, vývoja a inovácií pre prax – spracovanie príručky
V tejto časti projektu sa zmapujú možnosti na podporu financovania aplikovaného výskumu, inovácií a transferu technológií do praxe v rámci európskych politík, medzinárodných organizácií a národných nástrojov. Okrem klasických štrukturálnych fondov a programu Horizont 2020 sa bude dôraz klásť najmä na inovatívne finančné nástroje, ktoré sa v súčasnosti pripravujú či už v spolupráci s Európskou investičnou bankou alebo v rámci Dunajskej stratégie (napr. Dunajský regionálny rozvojový a inovačný fond). Výstupy budú obsahovať aj informácie o možnostiach zapojenia sa do Európskeho Technologického Inštitútu (EIT) a Európskych inovačných partnerstiev (EIP). Dokument zanalyzuje aj možnosti kombinovať jednotlivé nástroje, resp. podporu pri spolufinancovaní európskych projektov z národných zdrojov (napr. z APVV).
3. Medzinárodný networking – mobility
Zmapovanie existujúcich reálnych a virtuálnych relevantných medzinárodných sietí, know-how transfer centier a klastrov, ich výhod a možností na aktívne zapojenie AgroBioTech centra do najrelevantnejších partnerstiev.
Preskúmanie možností zapojenia sa do medzinárodných projektov v rámci Dunajskej stratégie v rôznych prioritných oblastiach, najmä v prioritnej oblasti 7 „Výskum a vývoj“ a 8 „Inovácie a podpora klastrov“, v rámci Európskeho technologického inštitútu, a možnosti spolupráce so Spoločným výskumným centrom EK.
Potenciálne riziká
Nakoľko je projekt prvým významným projektom v oblasti prenosu poznatkov do praxe pre každú z participujúcich organizácií, identifikovali sme niekoľko potenciálnych rizík:
Neadekvátny záujem podnikateľských subjektov o zapojenie do prenosu poznatkov a technológií a o prácu a výsledky aplikovaného výskumu AgroBioTech Centra je najväčším rizikom pre tento projekt. Spolupráca s podnikateľskou sférou je nevyhnutnou súčasťou projektu. Preto je v rámci AgroBioTech Centra navrhnutá aktivita na vytvorenie kontaktného bodu pre malých a stredných podnikateľov. Výber osoby na základe citlivo zvolených kritérií a následne kvalita jeho práce v centre ale i v teréne bude veľmi dôležitou pre úspech v projekte.
I napriek rôznym formám spolupráce v rámci jednotlivých inštitúcií ako i medzi partnerskými inštitúciami je potrebné si uvedomiť, že doteraz sa využívala skôr spolupráca postavená na osobných priateľstvách ako systémová spolupráca. AgroBioTech Centrum si bude vyžadovať riadenú komunikáciu a neustálu výmenu informácií medzi jednotlivými riadiacimi a odbornými pracovníkmi projektu. Otvorenosť celého projektu dovnútra ale i navonok pre odbornú aj laickú verejnosť si bude vyžadovať okrem citlivo nastavených pravidiel pre spoluprácu aj ochotu spolupracovať. V rámci nastavovania vzťahov sa budeme opierať o medzinárodné skúsenosti významných existujúcich zahraničných transfer centier. Očakáva sa postupné zapájanie jednotlivých aktérov do systematickej spolupráce s maximálnym využitím ich potenciálu ale aj potrieb. Citlivý prístup a vhodne zvolený spôsob komunikácie bude dôležitým faktorom pre postupný rozvoj AgroBioTech Centra.
Ďalším rizikom môže byť príliš optimistické očakávania jednotlivých aktérov, najmä z podnikateľského sektora. Preto najmä vo fáze „Inovačného auditu“, identifikácie potrieb podnikateľskej sféry, bude nevyhnutné komunikovať so všetkými aktérmi otvorene a pravdivo ich informovať o cieľoch aktivitách, výsledkoch a dopadoch AgroBioTech Centra najmä z dlhodobého hľadiska.
Popularizácia vedy na Slovensku je v porovnaní s ostatnými členskými štátmi Európskej únie len málo využívaným nástrojom pre podpory vedy a techniky. Ako každá nová aktivita v sebe nesie hlavné riziko nedostatočného záujmu verejnosti a médií. Súbor popularizačných aktivít bol navrhnutý tak, aby bolo toto riziko eliminované – najmä využitím externých odborných poradenských služieb, ako aj naplánovaním moderných popularizačných nástrojov, ktoré sú s úspechom využívané aj v zahraničí.

Výstupy:
Nosným výstupom tejto aktivity bude vybudovanie AgroBioTech Transfer Centra s jeho hlavnými funkciami: styk s MSP, ochrana duševného vlastníctva a popularizácia výsledkov výskumu a vývoja.
Čiastkovými výstupmi AgroBioTech Transfer Centra budú:
i) štúdia uskutočniteľnosti,
ii) organizačná štruktúra Transfer Centra, interné manuály, návrhy zmluvných vzťahov s rôznymi typmi partnerov,
iii) pracovník, ako kontaktný bod pre styk s podnikateľskou sférou
iv) vyškolený pracovník zodpovedný za ochranu duševného vlastníctva v rámci AgroBioTech Centra
v) metodológia pre identifikáciu potenciálu vzniku spin-off, a modelový príklad spoločnosti spin-off, najlepšie príklady z praxe
vi) základným „produktom“ popularizačných aktivít bude celkové zvýšenie záujmu verejnosti o prioritné smery výskumno-vývojových aktivít AgroBioTech Centra a všeobecné a aj médiami prezentované uznanie dôležitosti a celkovej prospešnosti AgroBioTech Centra  pre rozvoj spoločnosti a hospodárstva.  
vii) informačný portál umožňujúci podporu aktivít Transfer Centra.
Ďalším významným výstupom bude Stratégia pre inteligentnú špecializáciu AgroBioTech Centra. Jej čiastkovými výstupmi budú analýzy inovačného potenciálu a inovačného dopytu a hodnotiaca správa mapujúca národné a medzinárodné partnerstvá.
Výstupom pre oblasť medzinárodného networkingu budú konkrétne pracovné cesty na Slovensku a v zahraničí, nové partnerstvá a nové projekty v oblasti aplikovaného výskumu a transferu poznatkov do praxe.


Previazanosť  s ostatnými aktivitami
Aktivita vybudovanie Transfer Centra je prierezovou a kľúčovou aktivitou celého projektu. V rámci realizácie bude nevyhnutná úzka spolupráca so všetkými pracoviskami zapojenými do projektu AgroBioTech Centra. Transfer Centrum nedokáže fungovať samostatne bez podpory a spolupráce so všetkými aktérmi projektu a predstavuje nadstavbu v realizácii predchádzajúcich aktivít 1.1 až 1.6., 2.1 až 3.1., ktoré vytvoria infraštruktúrny základ pre realizáciu aktivity 1.7.. Transfer Centrum bude predstavovať signifikantný prínos pre všetkých partnerov a vysokú pridanú hodnotu pri realizácii projektu, najmä v dôsledku toho, že v súčasnosti žiadna takáto štruktúra u žiadneho partnera neexistuje.

Zodpovedná osoba

Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Odborní pracovníci

1.    Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
2.    doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
3.    odborný pracovník 1.7/3
4.    odborný pracovník 1.7/4

Odborní pracovníci budú vybraní na základe kritérií stanovených riadiacim tímom a na základe dosiahnutej kvalifikácie v príslušnom odbore.

Očakávaný dosah aktivity

Projekt v rámci tejto aktivity zabezpečí zlepšenie podmienok pre možnosť realizácie transferu technológií na všetkých zapojených pracoviskách. Zároveň sa zvýši možnosť vedecko-výskumných pracovníkov zapojiť sa do riešenia vedecko–výskumných úloh na národnej ako aj medzinárodnej úrovni.
AgroBioTech Transfer Centrum sa pre všetkých partnerov stane sprostredkovateľom na vytváranie nových partnerstiev, prípravu projektov spolupráce a projektov aplikovaného výskumu.
V rámci projektu sa zriadi kontaktný bod pre malých a stredných podnikateľov, ktorý bude mať za úlohu sprostredkovať zástupcom praxe možnosti spolupráce s vedeckou komunitou, ktoré bude AgroBioTech Centrum ponúkať.  
Okrem toho sa počas realizácie projektu pripraví súbor nástrojov na popularizáciu výsledkov a výskumu v rámci laickej verejnosti, odbornej verejnosti a podnikateľského sektora.
Z pohľadu dopadov projektu sa počíta s postupným zakladaním nových subjektov, ktoré vzídu zo spolupráce medzi výskumným sektorom a podnikateľskou sférou.