Aktivita 2.1

Číslo a názov aktivity2.1 Modernizácia a pilotné overenie laboratória molekulárnej biológie
Názov špecifického cieľa2. Vybudovanie pracoviska komplexného výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho centra na UKF v Nitre
Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je dobudovanie špičkovej technologickej bázy pre výskum a vývoj v oblasti analýz genetickej variability a biodiverzity hospodársky a ekonomicky významných živočíchov a rastlín a pokročilých genomických štúdií spoločne s veľmi presným hodnotením morfologicko-fyziologických parametrov rastlinných a živočíšnych organizmov vrátane človeka.

Opis aktivity

Aktivita bude zameraná na:

A. Dobudovanie a pilotné overenie výskumnej činnosti laboratória molekulárnej biológie.

B. Súčasťou aktivity je aj rozpracovanie molekulárno-biologických metód pre odhalenie genetickej variability konkrétnych znakov významných z hľadiska: hospodárskeho (produkčné a reprodukčné znaky významných druhov rastlín a zvierat), ekologického (zmeny genetickej diverzity), environmentálneho (odpoveď a rezistencia organizmu na rizikové faktory prostredia) alebo medicínskeho (ukazovatele súvisiace s ochoreniami)

Zodpovedná osoba

prof. RNDr. Mária Bauerová

Odborní pracovníci

1.    prof. RNDr. Mária Bauerová
2.    prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
3.    doc. RNDr. Radoslav Omelka
4.    PhD., doc. RNDr. Monika Martiniaková, PhD.
5.    Mgr. Veronika Csákyová
6.    odborný technický pracovník 1
7.    externý expert 1
8.    odborný marketingový pracovník 1
9.    odborný marketingový pracovník 2

Odborní pracovníci boli vyberaní na základe ich odbornosti prezentovanej predovšetkým publikačnou činnosťou, skúseností s realizáciou výskumných projektov a manažérskych schopností, s cieľom pokryť kvalitným odborným personálom plánované oblasti výskumu.

Očakávaný dosah aktivity

Na základe využívania špičkových laboratórnych technológií vznikne potenciál pre vysoko kvalitnú produkciu úžitkovo, výživovo a zdravotne hodnotných potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu, ktorá bude ponúkaná odberateľom, čo prispeje výrazne k rozvoju  a nárastu konkurencieschopnosti šľachtiteľských chovov a staníc, ako aj poľnohospodárskych a potravinárskych firiem v regióne, aj na celoslovenskej úrovni.