Aktivita 2.2

Číslo a názov aktivity2.2 Modernizácia a pilotné overenie embryotechnologického laboratória
Názov špecifického cieľa2. Vybudovanie pracoviska komplexného výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho centra na UKF v Nitre
Cieľ aktivity

Cieľom je dobudovanie špičkovej technologickej bázy pre výskum a vývoj v oblasti biotechnológií - embryotechnológií  za účelom objasnenia vplyvu vybraných exogénnych a endogénnych faktorov na ranú embryogenézu ako aj na základné reprodukčné a morfologické parametre živočíchov.

Opis aktivity

Aktivita bude zameraná na:
A. dobudovanie  a pilotné overenie výskumnej činnosti embryotechnologického  laboratória prostredníctvom moderných laboratórnych prístrojov a zariadení, čím sa umožní realizácia širokého spektra analýz spolu s veľmi presným hodnotením morfologicko-fyziologických parametrov embryí cicavcov.
B. Súčasťou aktivity je aj rozpracovanie metód za účelom mapovanie procesov prebiehajúcich počas raného embryonálneho vývinu cicavcov na úrovni molekulárnej (qPCR - transkripcia, proteomika - translácia, gene silencing) a ultraštrukturálnej (imunocytochémia - lokalizácia enzýmov, proteínov a rôznych faktorov v rámci bunky, jadra resp. jadierka) získaných in vivo, in vitro. Výsledky umožnia vytvorenie modelu, ktorý by mohol byť použitý i pri iných druhoch cicavcov na sledovanie expresie celého radu dôležitých génov.

Zodpovedná osoba

prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.,

Odborní pracovníci

1.    prof. RNDr. Mária Bauerová
2.    prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
3.    doc. RNDr. František Strejček, PhD.
4.    RNDr. Martin Morovič, PhD.
5.    prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc.
6.    Mgr. Dušan Paál
7.    odborný technický pracovník 2
8.    externý expert 2
9.    odborný marketingový pracovník 1
10.   odborný marketingový pracovník 2

Odborní pracovníci boli vyberaní na základe ich odbornosti prezentovanej predovšetkým publikačnou činnosťou, skúseností s realizáciou výskumných projektov a manažérskych schopností, s cieľom pokryť kvalitným odborným personálom plánované oblasti výskumu.

Očakávaný dosah aktivity

Z hľadiska prínosov pre ďalší rozvoj výskumu a vývoja toto laboratórium vytvára potenciál pre:
- produkciu embryí v podmienkach in vitro, zvýšenie počtu markerov vhodných pre hodnotenie embryí používaných v biomedicínskom výskume,
-skvalitnenie vzdelávacej, školiacej a výskumnej činnosti, vzdelávania doktorandov a mladých výskumných pracovníkov v prostredí vysokých škôl s dôrazom na aplikovaný výskum a možnosti transferu výsledkov výskumu do praxe, čím prispeje výrazne k rozvoju  a nárastu konkurencieschopnosti šľachtiteľských chovov a staníc, ako aj poľnohospodárskych a potravinárskych firiem v regióne, aj na celoslovenskej úrovni.
Výstupy aktivity budú využiteľné ako teoretické východiská  pre zapojenie do programov a projektov domácich a zahraničných grantových agentúr (APVV, programy EÚ, medzinárodné bilaterálne projekty a pod.) ďalšieho výskumu.