Aktivita 2.3

Číslo a názov aktivity2.3 Modernizácia a pilotné overenie fyziologicko-analytického laboratória
Názov špecifického cieľa2. Vybudovanie pracoviska komplexného výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho centra na UKF v Nitre
Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je dobudovanie fyziologicko-analytického laboratória, ktoré bude slúžiť na determináciu vplyvu zložiek životného prostredia ako aj na objasnenie vplyvu epigenetických faktorov na embryogenézu cicavcov a  základné reprodukčné a morfologické parametre živočíchov.

Opis aktivity

Aktivita bude zameraná na:
A. dobudovanie a pilotné overenie výskumnej činnosti fyziologicko-analytického laboratória formou moderných laboratórnych prístrojov a zariadení.
B. Súčasťou aktivity je aj rozpracovanie metód na sledovanie vplyvu vybraných exogénnych a endogénnych faktorov na základné reprodukčné a morfologické parametre a  vývoj embryí v podmienkach in vitro.

Zodpovedná osoba

prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD

Odborní pracovníci

1.    prof. RNDr. Mária Bauerová
2.    prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
3.    doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD.
4.    doc. RNDr. Mária Vondráková, PhD.
5.    RNDr. Branislav Kolena, PhD.
6.    RNDr. Martin Morovič, PhD.
7.    Mgr. Tomáš Pilka
8.    odborný technický pracovník 3
9.    externý expert 3
10.    odborný marketingový pracovník 1
11.    odborný marketingový pracovník 2

Odborní pracovníci boli vyberaní na základe ich odbornosti prezentovanej predovšetkým publikačnou činnosťou, skúseností s realizáciou výskumných projektov a manažérskych schopností, s cieľom pokryť kvalitným odborným personálom plánované oblasti výskumu.

Očakávaný dosah aktivity

Z hľadiska prínosov pre ďalší rozvoj výskumu a vývoja toto laboratórium vytvára potenciál pre:
-    transfer získaných poznatkov aplikovaného výskumu za účelom  zvýšenia informovanosti o potenciálnych environmentálnych dopadoch a rizikách v podmienkach chovateľskej praxi
-    realizáciu národných projektov aplikovaného výskumu a vývoja
-    skvalitnenie vzdelávacej, školiacej a výskumnej činnosti, vzdelávania doktorandov a mladých výskumných pracovníkov v prostredí vysokých škôl
s dôrazom na aplikovaný výskum, čím prispeje výrazne k rozvoju  a nárastu konkurencieschopnosti šľachtiteľských chovov a staníc, ako aj poľnohospodárskych a potravinárskych firiem v regióne, aj na celoslovenskej úrovni.