Aktivita 2.4

Číslo a názov aktivity2.4 Modernizácia a pilotné overenie biochemického laboratória
Názov špecifického cieľa2. Vybudovanie pracoviska komplexného výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho centra na UKF v Nitre
Cieľ aktivity

Cieľom aktivity bude dobudovanie biochemického laboratória, ktoré bude zamerané na štúdium antioxidačných/prooxidačných vlastností prírodných látok a komplexných zlúčenín prechodných kovov s bioligandami a na sledovanie obsahu rizikových prvkov v živých systémoch.

Opis aktivity

Aktivita bude zameraná na:
A. dobudovanie a pilotné overenie výskumnej činnosti biochemického laboratória prostredníctvom  moderných laboratórnych prístrojov a zariadení.
B. Súčasťou aktivity je aj rozpracovanie metód na prípravu bioaktívnych komplexných zlúčenín prechodných prvkov, štúdium ich elektrónovej štruktúry a s tým súvisiacich antioxidačných/prooxidačných vlastností, testovanie ich toxicity (mikrobiologické a biochemické testy na úrovni DNA a proteínov),  analýza markerov oxidačného poškodenia, charakterizácia celkovej antioxidačnej kapacity a radikál-zhášajúcich vlastností prírodných látok (vrátane potravín),   ako aj sledovanie obsahu rizikových prvkov v živých systémoch.

Zodpovedná osoba

prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.

Odborní pracovníci

1.    prof. RNDr. Mária Bauerová
2.    prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
3.    doc. RNDr. Klaudia Jomová, PhD.
4.    doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.
5.    PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.
6.    Mgr. Andrea Čongrádyová
7.    odborný technický pracovník 4
8.    externý expert 4
9.    odborný marketingový pracovník 1
10.   odborný marketingový pracovník 2

Odborní pracovníci boli vyberaní na základe ich odbornosti prezentovanej predovšetkým publikačnou činnosťou, skúseností s realizáciou výskumných projektov a manažérskych schopností, s cieľom pokryť kvalitným odborným personálom plánované oblasti výskumu.

Očakávaný dosah aktivity

Z hľadiska prínosov pre ďalší rozvoj výskumu a vývoja toto laboratórium vytvára potenciál pre rozvoj aplikovaného výskumu a jeho využitie v oblasti anti/pro-oxidačných vlastností prírodných antioxidantov (napr. karotenoidy, fenolové zlúčeniny) a potravín, prípravy nových látok s definovanou bioaktivitou a sledovania príjmu a kumulácie potenciálne toxických prvkov živými organizmami z hľadiska bezpečnosti potravín  a to na základe spolupráce s firmami pôsobiacimi na regionálnej aj národnej úrovni.
Výstupy aktivity budú využiteľné ako teoretické východiská  pre zapojenie do programov a projektov domácich a zahraničných grantových agentúr (APVV, programy EÚ, medzinárodné bilaterálne projekty a pod.) ďalšieho výskumu.