Aktivita 2.5

Číslo a názov aktivity2.5 Modernizácia a pilotné overenie laboratória biológie stresu
Názov špecifického cieľa2. Vybudovanie pracoviska komplexného výskumného, inovačného a kompetenčného regionálneho centra na UKF v Nitre
Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je dobudovanie špičkovej vedeckej bázy v oblasti výskumu  ekofyziologických, biochemických a molekulárno-biologických aspektov pôsobenia rôznych faktorov životného prostredia na organizmy.

Opis aktivity

Aktivita bude zameraná na:
A. dobudovanie a pilotné overenie výskumnej činnosti laboratória bunkovej biológie a fyziológie stresu formou moderných laboratórnych prístrojov a zariadení.
B.  Súčasťou aktivity je aj rozpracovanie metód s aplikáciou v oblasti poznania obranných mechanizmov, ktoré pôsobia v rastlinách/živočíchoch v podmienkach stresu. Výsledky laboratória prispejú k obohateniu poznatkov  mechanizmov rezistencie nielen na úrovni anatomicko-morfologickej a fyziologickej úrovni ale aj na úrovni  biochemickej a molekulárno biologickej.

Zodpovedná osoba

prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.

Odborní pracovníci

1.    prof. RNDr. Mária Bauerová
2.    prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
3.    doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
4.    RNDr. Beáta Piršelová, PhD.
5.    Mgr. Zuzana Gregorová
6.    odborný technický pracovník 5
7.    externý expert 5
8.    odborný marketingový pracovník 1
9.    odborný marketingový pracovník 2

Odborní pracovníci boli vyberaní na základe ich odbornosti prezentovanej predovšetkým publikačnou činnosťou, skúseností s realizáciou výskumných projektov a manažérskych schopností, s cieľom pokryť kvalitným odborným personálom plánované oblasti výskumu.

Očakávaný dosah aktivity

Vybudovanie a pilotné overenie laboratória bude mať dosah na implementáciu výsledkov základného výskumu do praxe napr. v podobe remediačných programov(fytoremediácie), ktorých odberateľmi je poľnohospodárska výroba, ako aj potravinárska výroba v oblasti hodnotenia biologickej kvality surovín a zdrojov, čo prispeje k rozvoju spolupráce s firmami pôsobiacimi na regionálnej aj národnej úrovni.
Výstupy aktivity budú využiteľné ako teoretické východiská  pre zapojenie do programov a projektov domácich a zahraničných grantových agentúr (APVV, programy EÚ, medzinárodné bilaterálne projekty a pod.) ďalšieho výskumu.